Diamantierte, doppelseitige Schleiffeile.

Mit 30/60 micron Diam